Svenska Evangeliska Alliansen

Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av enskilda, församlingar, samfund och organisationer som tror på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige.

Svenska Evangeliska Alliansens vision är:

  * att bygga ett nationellt nätverk av evangelikala kristna i
      Sverige, som tillsammans och i sina olika sammanhang
      utvecklar och bidrar med evangelikal teologi och tillämpar
      den i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i
      samhällsdebatten

  * att vara en konstruktiv kraft som i öppenhet, dialog och
      debatt driver ett evangelikalt perspektiv

  * att förmedla impulser från och kontakter med den
      växande världsvida evangelikala gemenskapen

Svenska Evangeliska Alliansen arbetar genom nätverk, seminarier, artiklar, arbetsgrupper, utbildning, lobbyverksamhet och offentlig debatt i media.

Svenska Evangeliska Alliansen är en demokratisk organisation bestående av enskilda personer. Alla medlemmar har rösträtt och inbjuds årligen till representantskapet. Samtidigt kopplar Svenska Evangeliska Alliansen samman samfund, församlingar och organisationer. Svenska Evangeliska Alliansen representerar över 100 000 evangelikala kristna från olika sammanhang.

Svenska Evangeliska Alliansens teologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen. I början av hösten 2010 anordnades den tredje Lausannekongressen i Kapstaden, i Sydafrika. Där antogs Cape Town Commitment - Kapstadsöverenskommelsen, som är en fortsättning på Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.

Mer information finns på deras hemsida:  www.sea.nu